ПРОДУКТИ НА ЛИЗИНГ

КРЕДИТ ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ

REECL

Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България разработиха Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове.

Те включват:
-енергоефективни прозорци;
-изолация на стени, подове и покриви;
-ефективни печки и котли на биомаса;
-слънчеви нагреватели за вода; –
-ефективни газови котли;
-термопомпени климатични системи;
-интегрирани в сградата фотоволтаични системи;
-абoнатни станции и сградни инсталации;
-газификационни системи;
-рекуперативни вентилационни системи.
Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:
ПроКредит Банк
Райфайзенбанк
Банка ДСК
СИБАНК

Как да кандидатствам?

Необходимо е да се попълнят подходящите формуляри за участие, за да се кандидатства за кредит и за безвъзмездна помощ по Програмата за енергийна ефективност в дома.

Формулярите за кредит са различни за всяка участваща банка. Молбата за кредит, подкрепена с писмена оферта от доставчик на енергоспестяващи подобрения

Взима се писмена оферта от доставчик на подходящи енергоспестяващи термопомпени или отоплителни съоръжения и се кандидатства за кредит в клон на финансираща банка по правилата и условията на Програма REECL.

Как се получава кредит?

Финансиращата банка оценява кредитоспособността на кредитоискателя и приемливостта на предложения проект за енергоспестяване в дома.

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 14 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на Програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите.

Кредитополучателите имат право да ползват безвъзмездна финансова помощ в размер до 35% от стойността на проекта за енергоспестяване при спазване на правилата и условията на Програмата REECL.

За индивидуални проекти кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект.